แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1. งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง
     2. งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     1. งานด้านส่งเสริมอาชีพ
     2. งานด้านสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูอายุ การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการใน
ท้องถิ่น การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
     3. งานด้านสาธารณสุข
     4. งานด้านการศึกษา

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
     1.งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน การสนับสนุนจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
     2.งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
สาธารณภัย ของผู้บริหารและข้าราชการท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
     3.งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

ด้านการท่องเที่ยว
     1.งานด้านการท่องเที่ยว
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
     1.งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าและน้ำเป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     1.งานด้านการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น/จารีต/ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านอื่น ๆ
     1.แนวทางการพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง