1)การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

2)การขอรับบำเหน็จตกทอด 

3)การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน

4)การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท 

5)การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท 

6)การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ

7)การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้าง

8)การจดทะเบียนพาณิชย์-_ตั้งใหม่_-ตาม-พ.ร.บ.

9)การจดทะเบียนพาณิชย์-_เปลี่ยนแปลงรายการจด

10)การจดทะเบียนพาณิชย์-_เลิกประกอบพาณิชยกิจ_

11)การรับชำระภาษีป้าย

12)การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

13)การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

14)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความ

15)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ