สภาพทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง

       ตำบลทุ่งเขาหลวง แยกการปกครองมาจากตำบลมะบ้าน เมื่อปี พ.ศ.2533 มีหมู่บ้านในการปกครอง 7  หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 0 หมู่ที่ 1 บ้านผักก้าม หมู่ที่ 2 บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านหวายน้อย หมู่ที่ 4 บ้านจานใต้ หมู่ที่ 5 บ้านอุดมสุขหมู่ที่ 6 บ้านจาน หมู่ที่ 7 บ้านท่าโพธิ์

 ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง  อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอทุ่งเขาหลวง    อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ  7  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ  25 กิโลเมตร  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

                   –  อาณาเขตทางทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุร

                   –  อาณาเขตทางทิศใต้    ติดต่อกับ  ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง

                   –  อาณาเขตทางทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลมะบ้า  อำเภอทุ่งเขาหลวง

                   –  อาณาเขตทางทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลไพศาล  อำเภอธวัชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง   มีพื้นที่ประมาณ   98   ตารางกิโลเมตร

 ลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นดินของตำบลทุ่งเขาหลวงมีสภาพพื้นที่และลักษณะทางภูมิศาสตร์มีลำห้วยดางเดียวไหลผ่านในพื้นที่บางส่วน  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว พื้นที่ประมาณร้อยละ  50   มีปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน

 ลักษณะภูมิอากาศ

                     ภูมิอากาศในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวงมี 3 ฤดู  คือ

                     (1)  ฤดูร้อน  เริ่มร้อนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม

                     (2)  ฤดูฝน  เริ่มฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมไปจนต้นถึงตุลาคม

 (3)  ฤดูหนาว  เริ่มฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคมในเขตตำบลทุ่งเขาหลวง

การคมนาคม  ภายในหมู่บ้าน  ถนนเป็นถนนลูกรังและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นบางสาย

ระหว่างหมู่บ้านใช้ถนนลูกรังในการสัญจรไปมา  มีถนนลาดยางของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดผ่าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 และถนนลาดยางขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านหมู่ที่ 7 ระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 เช่นกัน  การเดินทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่ใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23

 การโทรคมนาคม

  • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขของเอกชน         1        แห่ง
  • โทรศัพท์พื้นฐานสาธารณะ                       15       เครื่อง

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 85 มีอาชีพทำนา  ร้อยละ 12 มีอาชีพรับจ้าง

ร้อยละ 3 มีอาชีพ รับราชการ

          พันธ์พืชเศรษฐกิจ

                     ข้าวนาปี           ได้แก่  กข.6  และข้าวหอมมะลิ  105

                     ข้าวนาปรัง        ได้แก่  ชัยนาท,ปทุมธานี,สุพรรณ

          สัตว์เศรษฐกิจ

                     โค,กระบือ,ไก่พื้นเมือง,เป็ด

กิจการค้าและบริการ

–  ธนาคาร                               1         แห่ง

–  โรงแรม,รีสอร์ท                    2         แห่ง

–  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                 3         แห่ง

–  โรงงาน                               2         แห่ง

–  โรงสีข้าว                            7         แห่ง

–  ยุ้งฉางลานตากข้าว              1         แห่ง

–  ร้านค้าปลีก                         50       แห่ง

–   ร้านรับซ่อมยานยนต์             6         แห่ง

–  ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า     1         แห่ง

–  ร้านคาร์แคร์                         1         แห่ง

–  ร้านอาหาร                           3         แห่ง

–  ร้านเย็บผ้า                           1         แห่ง

–  ร้านอินเตอร์เน็ต                   2         แห่ง

–  ร้านขายรถมือสอง                2         แห่ง

( ข้อมูลผู้ชำระภาษี  ณ  วันที่  30  เมษายน  2558 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง  จากข้อมูล จปฐ.  ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนตำบลทุ่งเขาหลวงมีรายได้เฉลี่ย 30,000  บาท / ครัวเรือน / ปี

ด้านสังคม

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง  หมู่บ้านมี  7  หมู่บ้านอยู่ใน

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง  ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครอบครัว จำนวนราษฎร ( ณ 26 มีนาคม  2558 ) หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
0

1

2

3

4

5

6

7

 

บ้านผักก้าม

บ้านจาน

บ้านหวายน้อย

บ้านจาน

บ้านอุดมสุข

บ้านจาน

บ้านท่าโพธิ์

1

122

166

170

133

160

169

259

36

248

356

332

304

288

282

444

22

271

343

344

311

286

306

426

58

519

699

676

615

574

588

870

 
รวมทั้งสิ้น 1,180 2,290 2,309 4,599  

(ข้อมูลทะเบียนราษฎร   ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2558)

ประชากร  จำนวนทั้งสิ้น  4,599  คน  เพศชาย  2,290  คน    เพศหญิง  2,309  คน

จำนวน  1,156  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  47 คน/ตารางกิโลเมตร