วิสัยทัศน์

       ทุ่งเขาหลวงสดใส ใช้หลักธรรมมาภิบาล ร่วมใจกันพัฒนา การศึกษาถ้วนหน้า พลานามัยเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา

พันธกิจ
       (1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับประชาชน
ส่งเสริมการศึกษา
       (2) ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืน
       (3) ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
       (4) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
       (5) ส่งเสริมให้ประชาชนมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี
       (6) ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด
       (7) ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์