โครงการโรงเรียนครอบครัว ปี 2562 (กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว(ศปก.ต.)

Posted by:

0

Add a Comment