ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 7 จากถนนสายโพธิ์-ค้อชา ถนนแจ้งสนิท กว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา0.15 เมตร ไหร่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted by:

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ 92-005 สายบ้านหวายน้อย-บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,059 เมตร ไหร่ทางกว้าง 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted by:

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 7 จากถนนสาย รอ. 102 ถึงด้านหลังที่ว่าการอำเภอ ทุ่งเขาหลวง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted by:

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ 92-006 สายบ้านจาน ซอย 4 ตำบลทุ่งเขาหลวง ผิวทางกว้าง 8 เมตร ยาว 575 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,600 ตร.ม พร้อมไฟส่องสว่าง จำนวน 1 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted by:

0