ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 7 จากถนนสายโพธิ์-ค้อชา ถนนแจ้งสนิท กว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา0.15 เมตร ไหร่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted by:

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ 92-005 สายบ้านหวายน้อย-บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,059 เมตร ไหร่ทางกว้าง 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted by:

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 7 จากถนนสาย รอ. 102 ถึงด้านหลังที่ว่าการอำเภอ ทุ่งเขาหลวง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted by:

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ 92-006 สายบ้านจาน ซอย 4 ตำบลทุ่งเขาหลวง ผิวทางกว้าง 8 เมตร ยาว 575 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,600 ตร.ม พร้อมไฟส่องสว่าง จำนวน 1 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted by:

0

แจ้งยอดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ2564

Posted by:

🎙🎙เปิดบริการให้ประชาชน ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ด้วยการชำระภาษีผ่านแอบธนาคารกรุงไทย
👉ตัวอย่างแบบฟอร์มการชำระภาษีผ่าน ธนาคารกรุงไทย
*เมื่อผู้ชำระภาษีได้รับหนังสือแจ้งยอดการชำระภาษี สามารถสแกน คิวอาร์โค๊ดและยืนยันยอดการชำระเงินผ่านแอบธนาคารกรุงไทย ได้ด้วยตัวเองนะคะ 🙏🙏

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

เรื่อง ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562

Posted by:

0
Page 1 of 8 12345...»